Kurs i Läsklar – multisensorisk läsinlärning

Artikel om metoden i tidningen Specialpedagogik 
Artikel om metoden i Sydsvenska DagbladetMultisensorisk inlärning

Kursdeltagarna får ett fint handgjort material och tillgång till 5 korta filmer med teori kring metoden. På dessa filmer demonstreras också utförligt hur man gör. Nu finns också en skriftlig handledning.

Målgrupp

Speciallärare, specialpedagoger, lågstadielärare eller lärare i förskoleklass som har möjlighet att individuellt undervisa elever som p.g.a. språkstörning, utvecklingsstörning, hörselskada, koncentrationssvårigheter eller av annan orsak kan ha svårt med fonologin. Det har visat sig att metoden också lämpar sig mycket väl för nyanlända elever.

På senare tid har jag upplevt att också yngre barn kan ha nytta och glädje av metoden.

I år provar förskoleklasserna på Strövelstorps skola och Jens Billeskolan att arbeta med Läsklar i grupper om 10-12 elever. Deras resultat är strålande!

Undervisning ska vila på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet

 I projektet; Läsberedd i förskoleklass; en multisensorisk lek, har vi undersökt hur man kan genomföra metoden enskilt och i grupp. Målet var att alla elever i förskoleklass skulle bli fonologiskt medvetna på bara 2 månader! Vi har också (med ekonomisk hjälp av Almi Innovation) undersökt effekterna av metoden för elever i åk 1 som inte har varit fonologiskt medvetna. Se utvärderingen nedan.

Dalhemsskolan och Raus Planterings skola i Helsingborg  och Jens Billeskolan i Bjuv har varit med i projektet.

I rapportens slutsatser kan man läsa: ”….interventionen genomförs under kort tid, ca 8 veckor, vilket är mindre än hälften så långt som medel- och medianlängden för liknande tutor-interventioner  i Dietrichson m fl (2016)”. (Min anmärkning: här menas internationella undersökningar; svensk skola har inte samma forskningstradition) ”Eftersom de skattade effekterna av interventionen är i paritet med de interventioner som har allra störst effekt, och större än genomsnittet av tutoring-interventioner /…/skulle Sofias lässtart även kunna vara ett mycket resurseffektivt sätt att hjälpa elever med lässvårigheter”. Sofias lässtart har nu  varumärkesskydd under namnet Läsklar.

Utvärdering av Sofias lässtart

Forskning som bekostas av IFAU 

Tack vare de fina resultaten i denna utvärdering görs nu en större undersökning under vårterminen 2017 t o m höstterminen 2018 under ledning av Jens Dietrichson. Denna är bekostad av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 12 skolor fördelade på flera skånska kommuner är med.

Även denna utvärdering har mycket fina signifikanta resultat. Bl.a. visar det sig att Läsklar är dubbelt så effektiv som andra utvärderade ”en till en-metoder” och många gånger effektivare än andra insatser inom skolan. En utförlig beskrivning av resultaten kommer att presenteras under hösten.

Metoden passar alla skolor som vill att alla elever ska knäcka läskoden innan jul i åk 1 eller kanske redan under vårterminen i förskoleklass!

Kursinnehåll

När du/ni har anmält dig till kursen och betalt denna, kommer jag att ge er inloggning till 5 filmer på nätet som visar precis hur man gör. Jag skickar också det omfattande materialet som alltså består av 25 lerfigurer i en träask, ett ”hus” (trälåda) med fack för varje bokstav, kopieringsunderlag med 70 fonologiskt enkla bilder att klistra i pärmen och ett inplastat ark med handalfabetet. Dessutom får ni med ett stort antal flash-cards med stavelser för att få upp avkodningshastighet samt en graf till dessa.

Nyhet: Förutom filmerna får ni också en skriftlig handledning med noggranna instruktioner.

Du får alltså tillgång till ett antal filmer med följande innehåll:

  • Teori kring hjärnan, minnet och att arbeta multisensoriskt i form av samtal med Ellen, som är skolpsykolog.
  • Utförlig beskrivning av hur man gör steg 1  (där lerfigurerna flyttar in i sina ”bokstavshus”). Denna film innehåller också en intervju med Ellen.
  • Demonstration av steg 1 i form av en film där jag visar metoden tillsammans med ett barn.
  • Utförlig beskrivning av steg 2, där man lyssnar ut alla ljud i orden.
  • Film där jag visar handalfabetet och hur man kan skapa minnesknep för att komma ihåg hur man gör de olika bokstäverna.

Kontakt och kostnad

Skriv till: anna@lararkonsult.se om du har frågor. Det går också bra att ringa mig på tel.nr: 0734-271966.

Resekostnader tillkommer om er skola befinner sig långt från Helsingborg. Om ni samordnar er med andra skolor i samma stad så kan detta diskuteras.

När du / ni har bestämt er för att påbörja kursen skickar ni ett mail till anna@lararkonsult.se.

Kostnad: 9800 kr (exklusive moms) per skola. I detta pris ingår undervisningsfilmerna för alla som vill lära sig metoden. Det kan t ex vara skolans speciallärare, specialpedagoger, lärare för nyanlända elever, lärare i förskoleklasser eller andra pedagoger som kan tänkas jobba med uppgiften att få igång alla elever att läsa! 1 uppsättning material ingår. För varje ytterligare uppsättning av det omfattande materialet tillkommer 3 800 kr (exklusive moms).

Om ni önskar att jag kommer ut och visar med barn från er skola så kostar det ytterligare 780 kr per timme plus resekostnader. Alla är välkomna att maila mig om  det finns frågor efter att ni har sett filmerna.

Jag skickar en faktura när vi har kommit överens om hur många uppsättningar av materialet ni önskar.